Category Archives: Hóa đơn điện tử

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì? – Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn được thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ […]