Category Archives: Thay đổi người đại diện

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

dịch vụ thay đổi người đại diện

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là gì? Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải […]